Skip to content

תקנון אירוע בישונים חנוכה 2023

כתב ויתור ופטור מאחריות אירוע מפגש בישונים חנוכה 2023

הרינו מצהירים כי בחרנו להשתתף באירוע מפגש בישונים שיתקיים בתאריך 16.12.2023 וכי אנו מודעים לאופי הפעילות כפי שצוינה בהזמנה ובהרשמה.

אנו מצהירים כי אנו, בני משפחתנו והכלבים שבבעלותנו שנרשמו לטיול, כשירים לאירוע הנ”ל

ידוע לנו כי מארגני האירוע אינם ולא יהיו אחראים כלפינו על כל נזק שיגרם לנו או לבני משפחתנו ו/או לכלבינו בשל הפעילות ולא יהיו אחראים על כל נזק, פציעה או אובדן שיגרם למי מאיתנו בשל הפעילות.

אנו נוטלים אחריות בלעדית ומלאה על עצמנו לכל נזק או פגיעה מכל מין וסוג שהוא שאנו או בני משפחתנו או כלבנו עלולים לסבול או לגרום עקב השתתפות בפעילות.

הננו אחראים באופן בלעדי לכל נזק גוף ו/או רכוש שייגרם לנו ו/או בני משפחתנו ו/או כלבנו ו/או שאנו ו/או בני משפחתנו ו/או כלבנו עלולים לגרום לאחרים בזמן או עקב האירוע ולא תהיה לנו ולבני משפחתנו כל טענה או דרישה בעניינים אלה כלפי מארגני האירוע.

הננו פוטרים את מארגני האירוע ומוותרים בזאת וויתור מלא על כל עילת תביעה היכולה

להיות לנו כלפי מי מחברי הקבוצה בגין כל נזק, גופני או ממוני, שעלול להיגרם לנו או לאחר, עקב או במהלך הפעילות, או טענות לרשלנות אחרת של מי מחברי הקבוצה בקשר לפעילות, למעט טענות בנוגע לפעולות שנעשו במזיד.

בעצם הצטרפותנו לאירוע, הרינו מצהירים כי קראנו והבנו ואנו מקבלים עלינו במלואו את כל האמור במסמך זה.