Skip to content

רישום בית גידול

רישום בית גידול (הרישום באנגלית בלבד)

Kennel Name

1. שם בית הגידול הינו רכושו הפרטי של הבעלים הרשום.
2. שם בית הגידול, הינו חלק בלתי נפרד משם הכלב, ומשמשת את המגדל לכל הכלבים שנולדו בבית גידולו ולכלל הגזעים.
3. שמות בית הגידול נרשמים בספר בינלאומי אחיד עם הקצאת מספר ייחודית.
4. שם בית הגידול יבוטל במקרים הבאים:
- אם המגדל לא מגדל במשך 10 שנים.
- במקרה של מות המגדל,
5. הזכות לשם בית גידול אינה ניתנת להעברה ליורשים ו/או לקרובי משפחה.