Skip to content

נוהל תוארי IKU

 1. CAC ספורט (SCAC), רזרב CAC ספורט (RSCAC)
 2. אלו צעיר
 3. אלוף
 4. אלוף בינלאומי
 5. אלוף של כמה מדינות
 6. ציון אלוף צעיר
 7. ציון אלוף
 8. ציון אלוף-על
 9. אלוף צעיר בגזע
 10. אלוף גזע
 11. אלוף צעיר אזורי
 12. אלוף אזורי
 13. אלוף בינלאומי
 1. כללים להענקת תואר SCAC ו-SRCAC ספורט

תוארי SCAC ו-RSCAC מוענקים לכלבים למקבלים מקום 1 ו-2 בתחרות רשמית של IKU, בהתאמה, עם 9 נקודות עונשין. לכלב חייבת להיות תעודה. אם מקומות 1 ו-2 ניתנו לכלבים בלי תעודה התואר לא יועבר לכלב אחר.

התואר אלוף ספורט לאומי דורש 3 SCAC או 5 RSCAC.

 1. כללים להענקת תואר “אלוף ישראל צעיר”

על מנת לקבל תואר “אלוף רוסיה צעיר” צריכים:

אפשרות 1: 4 BJC שהתקבלו מלפחות 3 שופטים שונים בגבולות הפדרציה הרוסית, ואחד מהם לפחות בתערוכה בינלאומית.

אפשרות 2: 3 תוארי BJC וגם 2 RBJC שהתקבלו לפחות מ-4 שופטים שונים בתחום הפדרציה הרוסית ו-BJC אחד חייב להתקבל בתערוכה בינלאומית.

את תואר BJC מקבלים בכיתת צעירים בלבד.

על מנת לקבל תעודת אלוף רוסיה צעיר דרושים המסמכים האלה:

 1. הגשת בקשה לתואר למשרדי הארגון
 2. עותק של התעודה (המקור מוגש לאימות או לצורך הקצאת מספר בספר הגידול)
 3. עותקים או מקור של דוחות שיפוט או כרטיסי תואר

לתושבי מדינות אחרות, התואר “אלוף רוסיה צעיר” מוענק אם יש להם תעודת אלוף צעיר מהמדינה שלהם וקיבלו BJC בתערוכה בינלאומית שנערכה ברוסיה.

בקשה לקבלת תואר “אלוף רוסיה צעיר” תתקבל בתנאי שעברו 30 יום ממועד קבלת התואר האחרון.

 1. כללים להשגת תואר “אלוף רוסיה”

להשגת התואר “אלוף רוסיה” צריכים:

אפשרות 1: 5 CAC שהתקבלו מלפחות 4 שופטים שונים על אדמת רוסיה ושניים מהם בתערוכות בינלאומיות.

אפשרות 2: 4 CAC מכן 2 RCAC שניתנו בידי לפחות 5 שופטים שונים על אדמת רוסיה ושני CAC חייבים להתקבל בתערוכה בינלאומית.

מקבלים תעודות CAC ו-RCAC החל מכיתת מתבגרים.

לקבלת התואר “אלוף רוסיה” יש להגיש את המסמכים האלה:

 1. בקשה לקבלת תואר
 2. עותק של התעודה (המקור מוגש לאימות או הקצאת מספר בספר הגידול כשמדובר בארגונים מוכרים. יש להחליף תעודות של ארגון בלתי מוכר לתעודות מוכרות).
 3. עותקים של דוחות השיפוט או כרטיסי התואר.

לתושבי מדינות אחרות, התואר “אלוף רוסיה” מוענק אם יש להם תעודת אלוף מהמדינה שלהם וקיבלו כרטיס CAC בתערוכה בינלאומית שנערכה ברוסיה.

בקשה לקבלת תואר “אלוף רוסיה” תתקבל בתנאי שעברו 30 יום ממועד קבלת התואר האחרון.

 1. כללים לקבלת תואר אלוף בינלאומי

התואר “אלוף בינלאומי” יינתן לאחר השגת תואר “אלוף לאומי”, עם קבלת 3 כרטיסי CACIB (IKU) מ-3 שופטים שונים, בתערוכות בינלאומיות. יש לקבל שני כרטיסים בתערוכות ברוסיה ואחד מחוץ לרוסיה.

כרטיס CACIB מוענק החל מכיתת מתבגרים.

לקבלת התואר “אלוף בינלאומי” יש להגיש את המסמכים האלה:

 1. בקשה לקבלת תואר
 2. עותק של תעודת ייצוא (המקור מוגש לאימות או הקצאת מספר בספר הגידול).
 3. עותקים של דוחות השיפוט או כרטיסי התואר.
 4. כללים להענקת התואר “רב-אלוף” (מולטי-צ’מפיון)

התואר “רב אלוף” מושג עם קבלת 3 תעודות אלוף מדינה ותעודת אלוף בינלאומי (IKU).

לקבלת תואר “רב אלוף רוסי” יש להגיש את המסמכים האלה:

 1. בקשה לקבלת תואר למשרדי הארגון
 2. עותק של תעודת ייצוא (המקור מוגש לאימות או הקצאת מספר בספר הגידול).
 3. עותקים של דוחות השיפוט או כרטיסי התואר.
 4. כללים לקבלת תואר אלוף צעיר SCOR

לצורך השגת תואר אלוף צעיר SCOR צריך:

אפשרות 1. 6 כרטיסי BJC שהושגו לפחות מ-4 שופטים שונים על אדמת רוסיה.

כרטיס BJC מוענק רק בכיתת צעירים.

2 כרטיסי RBJC שווים לכרטיס BJC אחד בלי הגבלה.

לקבלת תואר “אלוף צעיר SCOR” יש להגיש את המסמכים האלה:

 1. בקשה לקבלת תואר למשרדי הארגון
 2. עותק של התעודה (המקור מוגש לאימות או הקצאת מספר בספר הגידול).
 3. עותקים של דוחות השיפוט או כרטיסי התואר.
 4. כללים לקבלת תואר אלוף SCOR

התואר “אלוף SCOR” יתקבל כנגד:

8 כרטיסי CAC שהתקבלו מ-5 שופטים שונים על אדמת רוסיה, בתערוכות מקומיות או בינלאומיות.

2 כרטיסי RCAC שווים לכרטיס CAC אחד בלי הגבלה.

לקבלת תואר “אלוף SCOR” יש להגיש את המסמכים האלה:

 1. בקשה לקבלת תואר למשרדי הארגון
 2. עותק של התעודה (המקור מוגש לאימות או הקצאת מספר בספר הגידול).
 3. עותקים של דוחות השיפוט או כרטיסי התואר.
 4. כללים לקבלת תואר אלוף-על SCOR

לקבלת תואר “אלוף-על SCOR” יש להגיש 3 תעודות “אלוף SCOR”.

על מנת לקבל את התואר “אלוף-על SCOR” יש להגיש את המסמכים האלה:

 1. בקשה לקבלת תואר
 2. עותק של התעודה (המקור מוגש לאימות או הקצאת מספר בספר הגידול).
 3. עותקים של דוחות השיפוט או כרטיסי התואר.
 4. כללים להענקת תואר אלוף גזע צעיר

התואר “אלוף גזע צעיר” מוענק לצעיר ולצעירה שמנצחים בכיתות הצעירים. הוא ניתן כנגד שני כרטיסי BJC (הצעיר הטוב בגזע) שהתקבלו בתערוכות מיוחדות שהתקיימו בגבולות רוסיה משני שופטים שונים.

להשגת תעודת “אלוף גזע צעיר” יש להגיש את המסמכים האלה:

 1. בקשה לקבלת תואר
 2. עותק של התעודה (המקור מוגש לאימות או הקצאת מספר בספר הגידול כשמדובר בארגונים מוכרים. יש להחליף תעודות של ארגון בלתי מוכר לתעודות מוכרות).
 3. עותקים של דוחות השיפוט או כרטיסי התואר.
 4. כללים להענקת תואר אלוף הגזע

יש צורך ב-4 כרטיסי CAC שהתקבלו בתחומי רוסיה, בתערוכות מיוחדות לגזע ושניתנו בידי 4 שופטים שונים. 2 תעודות RCAC שוות תעודת CAC אחת בלי מגבלה.

להשגת תעודת “אלוף הגזע” יש להגיש את המסמכים האלה:

 1. בקשה לקבלת תואר
 2. עותק של התעודה (המקור מוגש לאימות או הקצאת מספר בספר הגידול כשמדובר בארגונים מוכרים. יש להחליף תעודות של ארגון בלתי מוכר לתעודות מוכרות).
 3. עותקים של דוחות השיפוט או כרטיסי התואר.
 4. כללים להענקת תואר אלוף אזורי צעיר

            JUN.CHAMP.RG/JCH.REG

לקבלת תואר “אלוף צעיר אזורי” יש צורך ב-4 כרטיסי BJC-IKU שניתנו בידי 4 שופטים שונים בתערוכות שנערכו באזור מסויים.

2 כרטיסי RBJC-IKU מקבילות לכרטיס BJC-IKU אחד אך לא מעבר לפעמיים.

לקבלת תעודת “אלוף צעיר אזורי” יש להגיש את המסמכים האלה:

 1. למלא טופס בקשה לקבלת תואר ולהגיש למשרדי IKU.
 2. עותק של התעודה הרשומה ב-IKU
 3. מקור או עותק של דוחות השיפוט או כרטיסי התואר.
 4. כללים להענקת תואר אלוף אזורי

            CHAMP.RG/CH.REG

לקבלת תואר “אלוף אזורי” יש צורך ב-6 כרטיסי CAC-IKU שניתנו בידי 4 שופטים שונים בתערוכות שנערכו באזור מסויים.

2 כרטיסי RCAC-IKU מקבילות לכרטיס CAC-IKU אחד אך לא מעבר לשלוש פעמים.

לקבלת תעודת “אלוף אזורי” יש להגיש את המסמכים האלה:

 1. למלא טופס בקשה לקבלת תואר ולהגיש למשרדי IKU.
 2. עותק של התעודה הרשומה ב-IKU
 3. מקור או עותק של דוחות השיפוט או כרטיסי התואר.

רשימת האזורים השונים ברוסיה:

מרכז, צפון-מערב, דרום, צפון קווקז, וולגה, אוראל, סיביר, מזרח רחוק

 1. כללים להענקת תואר אלוף בינלאומי של ה-IKU

להשגת התואר “אלוף בינלאומי של IKU צריך:

אפשרות 2. 10 כרטיסי CACIB-IKU שהתקבלו מ-5 שופטים שונים בתערוכות בינלאומיות של IKU. כולל לכל היותר 2 Onl.CACIB-IKU.

2 כרטיסי RCACIB-IKU שווים CACIB-IKU אחד בלי הגבלה.

את כרטיס CACIB-IKU אפשר לקבל החל מכיתת מתבגרים.

אפשרות 2. תעודה שמאמתת תואר של “כוכב תערוכה” BIS או “סגן כוכב תערוכה” RBIS שהתקבלו בתערוכת “אליפות IKU” בינלאומית.

לקבלת תעודת “אלוף בינלאומי של IKU” צריך:

 1. למלא טופס בקשה לקבלת תואר ולהגיש למשרדי IKU.
 2. עותק של התעודה הרשומה ב-IKU
 3. מקור או עותק של דוחות השיפוט או כרטיסי התואר.