Skip to content

נוהל מנויים

נוהל מנויים

הקדמה

נוהל זה נועד לפרט את תהליך קבלת מנויים, את ההטבות המגיעות להם ואת אופן ההתנהגות המצופה מהם.

הגדרה

“מנוי” לצורכי נוהל זה פירושו אדם או גוף שמשתתף בפעילויות העמותה בתמורה לתשלום דמי מנוי שנתיים ונהנה מכלל ההטבות המוצעות.

קבלה

 1. על מנת להתקבל כמנוי בארגון, על אדם להירשם באתר ולשלם דמי מנוי שנתיים. ההנהלה תקבע את גובה דמי המנוי.

               א)         מנוי יכול להיות אדם בגיל הבגרות המשפטית ומעלה.

            ב)         אין חובת בעלות על כלב/ים על מנת להיות מנוי

            ג)         מנוי בארגון רשאי גם להיות חבר בארגון כלבני אחר

            ד)         הנהלת הארגון רשאית ליצור דרגות שונות של מנויים שיקבלו הטבות בהתאם

ה)         במקרה של גוף משפטי שאינו אדם, עליו להגיש בקשה להנהלת הארגון ויוכל להתקבל כמנוי רק לאחר קבלת אישור ההנהלה.

 1. הנהלת הארגון רשאית לדחות בקשת קבלה בתקופה של עד שלושה (3) חודשים מיום ביצוע התשלום.

            א)         ההנהלה אינה חייבת לתת נימוק או הסבר לדחיית הבקשה

ב)         אדם שבקשתו נדחתה רשאי להגיש ערעור לאסיפה הכללית של הארגון שתדון בו במועד הבא לכינוסה.

זכויות המנוי

 1. מנוי זכאי לכל ההטבות וההנחות שמספק הארגון, כולל אך בלי הגבלה – הוצאת תעודות, השתתפות באירועים וקבלת אישורים שונים.
 2. מנוי יוכל לרשום תעודה של כלב ו/או להוציא תעודות לגורים בהנחה של 50% מהמחיר המלא.
 3. מנוי יוכל להירשם לאירועים (תערוכות, תחרויות) בהנחה של 50% מהמחיר המלא.
 4. מנוי יקבל “כרטיס מנוי” שיזכה אותו בהנחות בגין מוצרים שונים.

חובות המנוי

 1. המנוי מתחייב לטפל בכלב/ים שלו בצורה מיטבית, תוך עמידה בחוקי מדינת ישראל ובתקנון הארגון.
 2. המנוי נושא באחריות לכל פגם מולד/מחלת גורים/מחלה תורשתית של גורים שנולדו אצלו ופוטר בזאת את הארגון מחבות בנדון.
 3. המנוי חייב להתייחס בנימוס למנויים אחרים ולבעלי תפקיד.

סיום מנוי

 1. מנוי יסתיים שנה לאחר ביצוע התשלום אלא אם יחודש בתוך חודש מסיום המנוי השנתי.
 2. כמו כן ייפסק מנוי בקרות הדברים שלהלן:

            א)         אם המנוי מחליט לפרוש מהארגון

ב)         אם הנהלת הארגון תרחיק את המנוי עקב פגיעה בכלבים, בנהלים ובכבוד הזולת.

ג)         עם מות המנוי

ד)         אם המנוי הורשע בעבירה פלילית שיש עמה קלון בבית משפט