Skip to content

נוהל הזמנת שופטים לתערוכה

 • מארגן התערוכה ישלח לשופט הזמנה בכתב ובה יצויינו תאריך התערוכה, מספר המשתתפים המשוער וגזעי הכלבים.
 • על השופט להודיע למארגן בכתב אם הוא מקבל או דוחה את ההזמנה.
  • אם השופט אינו מסוגל להשתתף בתערוכה מסיבות חשובות ביותר, עליו להודיע על כך מייד בכתב למארגן התערוכה. מותר לבטל השתתפות רק במקרה של כוח עליון.
  • אם התערוכה תתבטל פחות מחודש לפני המועד שנקבע, חייב מארגן התערוכה לפצות את השופט עבור העלויות שהיו לו.
 • לפחות שבועיים מראש, חייב מארגן התערוכה להודיע לשופט אילו גזעים וכמה כלבים הוא אמור לשפוט.
 • שופט רשאי לחתום על הסכם אישי עם מארגן תערוכה שיכול להיות שונה מהתנאים המפורטים בהמשך, ואשר על שני הצדדים למלא בקפידה. ואולם, בהעדר הסכם כזה, עליהם להשתמש בתקנון זה.
 • מארגן התערוכה, בהתאם להסכם הראשוני, חייב לטפל בשופט מרגע הגעתו ועד רגע יציאתו. בדרך כלל מדובר ביום שלפי התערוכה, בימי התערוכה עצמה וביום שלאחר התערוכה. יש לספק לשופט לינה (במלון של 3 כוכבים לפחות) וארוחות סדירות.
 • יש להחזיר לשופט את כל ההוצאות שהיו לו עם הגעתו במטבע מוסכם מראש, והחזר ההוצאות עבור טיסות במחלקה שאינה פחותה ממחלקת תיירים. אם המרחק למקום התערוכה באוויר אינו עולה על 500 ק”מ, רשאי השופט לנסוע ברכבת ובמקרה זה על המארגן לשלם נסיעה בקרון נוסעים רגיל לכל הפחות. יש לקבוע בנפרד תנאים להגעה בדרך אחרת (מכונית).
 • שופט (רוסי או זר) שהוזמן לתערוכה אינו רשאי לשפוט למעלה מ-70 כלבים ביום (החרגות לאזורים מרחוקים) ועליו לתת דו”ח שיפוט לכל כלב.
  • מארגן התערוכה חייב להזמין מספר מתאים של שופטים, תוך לקיחה בחשבון של מספר הכלבים שנרשמים לתערוכה.
 • לשופט אסור לרשום לתערוכה שבה הוא שופט כלבים שרשומים על שמו או על שם בני משפחתו.
  • ביום שבו שופט פעיל בתערוכה מסויימת, הוא אינו רשאי לבצע תפקידים אחרים לארגון וקיום תערוכות אחרות.
 • שופט אינו רשאי לשפוט כלב שבבלותו או בבעלותו המשותפת. כנ”ל גם לגבי כלבים שבבעלות בני משפחתו.
 • לשופט אסור:
  • לקרוא את קטלוג התערוכה בזמן השיפוט
  • לעשן, לשתות משקאות אלכוהוליים, לאכול, לשוחח בטלפון בזירה במהלך השיפוט
  • לעקוב אחרי משתתפים (בעלים, מגדלים, מציגים וכו’) בתערוכה זו במכונית או באוטובוס מיוחד לאתר שבו הוא אמור לשפוט.
  • להיות בקשר עם משתתף כלשהו בתערוכה, לשהות בביתו או איתו עד לאחר סיום התערוכה.
 • מארגני התערוכה, פעילי זירה, מתמחים ומתרגמים אינם רשאים להציג כלבים ששייכים להם על בסיס בעלות (בעלות משותפת) או שכירות, וכן להציג בעצמם כלבים שאינו שייכים להם על בסיס בעלות (בעלות משותפת) או שכירות בעצמם או באמצעות צד שלישי.