Skip to content

נוהל גידול והנחיות כלליות של המרכז הישראלי לפעילות כלבנית

נוהל זה מבוסס על תקנון גידול כללי של IKU, אשר מחייב את כל הארגונים הלאומיים החברים ב-IKU.

הנחיות כלליות

1. נהל זה נכתב בהקפדה ושמירה על עקרונות התייחסות הומנית כלפי בעלי חיים והכתוב בו מחייב את כל החברים והמנויים בארגון.
2. צאצאים לשני הורים מאותו הגזע, בעלי תעודות יוחסין המוכרות על ידי ה- IKU, ללא הגבלות או שגיאות פוסלות, שהתקבלו בתערוכה או מה”ג, זכאים לתעודות יוחסין.
3. תעודות יוחסין (מסמך מקורי בלבד) המוכרות על ידי IKU מהוות הוכחה למקור מאומת מצד המגדל הלאומי, הן אינן מבטיחות את תכונות הכלבים ואיכותם.
4. פעולות גידול מתבצעות אך ורק עם כלבים בריאים מבחינה רפואית ותורשתית, בעלי אופי טוב, כלבים טהורי גזע הרשומים בספרי הגידול המוכרים בידי IKU.
5. מטרות הפעילות הגידולית
6. גידול כלבים בריאים פיזית ונפשית.
7. המנויים במרכז הישראלי לפעילות כלבנית, מתחייבים לעשות כמיטב יכולתם (לרבות שימוש בכל האמצעים הרפואיים והטכנולוגיים כגון בדיקות DNA, ובדיקות הדמיה כגון צילום אגן/מרפקים, אקו לב,צילום עמוד שדרה וכל בדיקה נוספת שמאפשרת סינון מחלות…) בכדי למנוע התפתחות תכונות שעלולות להוביל בהמשך לפגיעה בבריאות ותפקוד תקין של הכלבים.
8. כלבים בעלי פגמים שאינם מותרים לגידול אינם רשאים לשמש לגידול (חרשות ועיוורון, חך שסוע, פגמים בשיניים ובלסתות, אפילפסיה, אשך תמיר, שני אשכים תמירים, לבקנות, צבעים פסולים, היפ-דיספלזיה ומחלות אחרות).
9. יאושרו לגידול רק כלבים בריאים.
10. חובת המגדל לוודא את התאמת הכלב המיועד לשימוש בגידול על פי מאפיינים של מבנה גוף, התנהגות ובריאות.
11. על המגדל לספק לכלבים בבעלותו, תנאים נאותים העונים על הדרישות הפיזיות והנפשיות שלהם, כמפורט בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), תשנ”ד-1994.
12. לאחר ההמלטה וכל עוד הגורים נמצאים ברשות המגדל, הוא חייב לספק להם את התנאים המיטביים להתפתחות הפיזית והמנטלית ולדאוג לחשיפה נאותה.

נוהל גידול

רישום הרבעה

13. הרבעה תתבצע בהתאם לתקנון זה בנוגע לכלבים מתועדים
14. במעמד זיווג ועד 45 יום שלאחריו, יש למלא טופס זיווג במערכת הממוחשבת, המאושר על ידי בעלי הזכר והנקבה בהתאמה.
15. למגדלים ובעלי זכרים מרביעים מומלץ מאוד לפרט את כל ההסכמות ההדדיות בכל צורה לפני ההרבעה, ולהגדיר בבירור את ההתחייבויות הכספיות הנוגעות לבעלי הזכר.
16. לבעלי הנקבות מומלץ להביא את הנקבה בכוחות עצמם או באמצעות נציג מוסמך אל הזכר.
17. אישור הרבעה.
18. תהליך הזיווג מאושר בידי בעליו של הזכר באמצעות חתימה על טופס ההרבעה.
19. הוא מאשר בחתימתו שהוא היה עד לפעולת ההרבעה.
20. לזיווג יאושרו זכרים ונקבות שקיבלו בתערוכה או במה”ג ציון שלא פחות מטוב מאוד.
21. נקבה לא תמליט יותר מ-6 פעמים עד הגעתה לגיל 8.
22. המרווח בין ההמלטות לא יפחת מ-300 ימים (מרווח מומלץ בין ההמלטות הינו 365 ימים).
23. ניתן לבצע 2 המלטות רצופות פעם אחת בלבד במהלך חיי הכלבה, ובתנאי שהמרווח בין ההמלטות לא יפחת מ-6 חודשים קלנדריים, ובמקרה כזה ההמלטה הבאה תתרחש בתקופה שלא תפחת מ-12 חודשים קלנדריים.
24. זכר יכול לזווג מרגע קבלת אישור זיווג ללא מגבלת גיל.
25. במידה והנקבה נמצאת בבעלות משותפת, הסכם שותפות חייב לכלול את הפרטים הבאים:
i. מי מהצדדים ייחשב כמגדל
ii. שם איזה בית גידול ישמש בעת רישום ההמלטה מכלבה זו.
iii. מי מהצדדים רשאי לחתום על טופס זיווג.
26. זיווג ראשון של כלבה, המאושרת לגידול, יכול להתקיים בהגעת הכלבה לגיל :
i. לנקבות מגזע קטן ובינוני – לא פחות מ-15 חודשים
ii. לנקבות מגזעים גדולים וענקיים – לא פחות מ-22 חודשים
27. זיווג ראשון של זכר, המאושר לגידול, יכול להתקיים בהגעת הזכר לגיל :
i. זכר מגזע קטן לא פחות מ-12 חודשים
ii. זכר מגזע בינוני לא פחות מ-15 חודשים
iii. זכר מגזע גדול וענק לא פחות מ-18 חודשים.
28. לא תתבצע הזרעה מלאכותית בזכר שלא זיווג עצמאית לפני כן.

הנחיות להנפקת תעודות

29. המגדל הוא האדם שהכלבה נמצאת בבעלותו (בהסכם גידול, בבעלות משותפת) בזמן ההמלטה.
30. במקרה של קניית כלבה שזווגה, העברת הבעלות מתבצעת בזמן הרכישה.
31. ביקורת השגר:
i. במעמד הרישום, על המגדל להעניק לכל גור שנולד שם, ולמגדל אסור לחזור על אותו שם פעמיים גם אם ברשותו מספר גזעים. כמו כן על המגדל להגיש בקשה לקבלת שם בית גידול.
ii. שם בית הגידול יירשם במרשם השמות הראשי ב IKU ואסור שיהיה זהה לשמות שכבר רשומים במרשם. שם בית הגידול אינו עובר בתורשה. כל הגורים שנולדים אצל מגדל נתון, יקבלו את שם בית הגידול הרשום כחלק בלתי נפרד מהשם. לאחר חיסון ראשון ושיבוב הגורים, תתואם ביקורת לשגר.
iii. שמות כל הגורים בהמלטה, יתחילו באותה האות, שם בית הגידול, יופיע לפני שם הגור מלבד במקרים בהם שם בית הגידול מתחיל ב from,of,for ותוספות אחרות, במקרה כזה, שם בית הגידול יופיע אחרי שם הגור.
iv. ביקורת שגר לא תתבצע לגורים שטרם הגיעו לגיל 6 שבועות, לא חוסנו ולא שובבו, רישום התעודות מתבצע במדינה שבה נולדו הגורים בלבד.
v. ביקורת שגר תתבצע בהתאם נוהל גידול זה . את ביקורת השגר יבצע אדם מוסמך ע״י המרכז לפעילות כלבנית.ביקורת השגר תבוצע או בבית המגדל (מקום בו נולדו הגורים) או במשרדי המרכז לפעילות כלבנית, במהלך הביקורת, ימלא הבודק את “טופס ביקורת השגר” ובו תיאור של הגורים, תקינות מנשך, צבע ופרווה, מצב כללי של הגורים והאם וכן חריגות פיזיולוגיות. במקביל למילוי “טופס ביקורת השגר”, ממלאים גם את “טופס ההמלטה” עם פרטי שני ההורים וכל פרטי הגורים כולל מספר שבב והערות במידה וישנן.
vi. על המגדל להגיש את הטופס למשרדי המרכז לפעילות כלבנית לאחר שימולאו בו כל פרטי הבעלים החדשים של הגורים.
vii. יש להגיש את טופס המלטה בתוך לא יאוחר מ-6 חודשים מיום ההמלטה, אם מסיבה כל שהיא, במועד ההגשה, לא כל הגורים משויכים לבעלים, באחריות המגדל לעדכן את פרטי הבעלים החדש בהמשך.
viii. בהתאם לפרטים שימולאו בטופס ההמלטה, לרבות פרטי הבעלים, יונפק במשרדי המרכז לפעילות כלבנית, ״כרטיס גור״ puppy card המעיד על היותו של הגור כלב גזעי ומתועד.
32. כרטיס גור יכיל את הפרטים הבאים:
i. שם הכלב ושם בית הגידול.
ii. גזע הכלב.
iii. פרטי הבעלים ופרטי המגדל.
iv. פרטי שני ההורים של הגור.
הזמנת תעודות
33. להחלפת “כרטיס גור” בתעודת יוחסין, על בעליו של הכלב לפנות אל המרכז לפעילות כלבנית, בצירוף כרטיס הגור המקורי, התעודה תונפק אך ורק בארץ המוצא של הגור.
34. ניתן להחליף את כרטיס הגור בתעודה לאחר שהגור עבר לפחות שיפוט אחד בתערוכה או במבחן התאמה לגידול, במקרים אחרים, לבקשת הבעלים ולפי שיקול דעתו של יו״ר הארגון/מרכז גידול או אדם בעל הסמכה מתאימה.
35. פעילות גידולים עם כלבי מיון (דור אפס)
36. תתאפשר לאחר פניה בכתב ואישור מטעם ועדת גידול מדעית.
37. סנקציות במקרה של פעילות גידולית לא תואמת את הנהלים:
i. אזהרה (תשמש במקרים של עבירה ראשונה בלבד).
ii. נזיפה.
iii. הגבלה זמנית של פעילות גידולית.
iv. קנס כספי עד גובה 5000₪
v. שלילת זכות לפעילות גידולית לאלתר (רישום המלטות, השתתפות בתערוכות, וקבלת שאר שרותי הארגון).