Skip to content

הנפקת תעודות IKU

תקנות בינלאומיות לגידול. אושרו בהחלטת מועצת IKU ב-25 במאי 1995. תקנות אלו קובעות ושולטות בהליך להנפקה והשגת מסמכי תיעוד לשגרים של גורים שלידתם רשומה בארגונים החברים ב-IKU. רשימת המסמכים מופיעה בנספח לתקנון זה.

 1. תקנון גידול כללי של IKU, מחייב את כל הארגונים הלאומיים החברים ב-IKU.

צאצאים של שני הורים טהורי גזע מאותו הגזע בעלי תעודות מוכרות בידי IKU בלי כל מגבלה או הגבלה מצד הארגון הכלבני הלאומי הינם כלבים טהורי גזע זכאים לתעודות המוכרות בידי IKU.

תעודות מקור המוכרות בידי IKU מהוות הוכחה למקור מאומת מצד המגדל והארגון הלאומי, הן אינן מבטיחות את תכונות הכלבים. פעולות גידול מתבצעות אך ורק עם כלבים בריאים מבחינה רפואית ותורשתית, בעלי אופי טוב, כלבים טהורי גזע הרשומים בספרי הגידול המוכרים בידי IKU.

חברי IKU מתחייבים למנוע התפתחות תכונות במהלך גידול שעלולות להוביל בהמשך לפגיעה בתכונות העבודה והבריאות התפקודית של הכלבים. כלבים בעלי פגמים שאינם מותרים לגידול אינם רשאים לשמש לגידול (חרשות ועיוורון, חך שסוע, פגמים בשיניים ובלסתות, אפילפסיה, אשך תמיר, שני אשכים תמירים, לבקנות, צבעים פסולים, היפ דיספלזיה ומחלות אחרות). חברי IKU מתחייבים להילחם בפגמים שונים בגזעים, להחזיק תיעוד שוטף של התפתחותם ולהגיש ל-IKU דיווח על פי דרישה. ארגוני החבר הלאומיים של IKU אחראיים לפעילות הגידול. חברי IKU חייבים לשלוט בפעילות הגידול ולהחזיק תיעוד מתאים בספר הגידול.

גידול ופיתוח גזעי כלבים חייבים להתבסס על יעדים ארוכי טווח ולהוציא מהגידול כלבים חולים, כלבים נכים וכלבים בעלי אופי בעייתי. יש לאשר גידול רק עם כלבים בריאים. חובת המגדל לוודא את התאמת הכלב המיועד לשימוש בגידול במונחים מאפיינים של מבנה גוף, התנהגות ובריאות. על המגדל לספק לבעלי החיים המשמשים לגידול תנאים טובים שהולמים את הדרישות הגופניות והנפשיות שלהם. כל עוד הגורים נמצאים אצל המגדל, הוא חייב לתת להם את התנאים המתאימים ביותר להתפתחות גופנית ונפשית ולחשוף אותם כנדרש.

חובת הארגונים החברים (התאחדויות, איגודים, מועדונים, בתי גידול וארגונים כלבניים אחרים) לקבוע תקנון גידול משלהם שבו יש לקחת בחשבון תכונות אופייניות לגזעים.

 1. רישום הרבעה. הרבעה תתבצע בהתאם לתקנון זה בנוגע לכלבים מתועדים

לאחר ההרבעה יש להגיש לארגון חבר IKU טופס הרבעה. טופס ההרבעה נרשם בארגון לא יאוחר מ-30 יום לאחר ההרבעה, במקרה של הגשת טופס הרבעה תוך חריגה מהמועד הנ”ל אך לא יאוחר מ-30 יום מתאריך ההרבעה, רישום פעולת ההרבעה מטעם המגדל או האדם האחראי לרישום, שגרם לעיכוב, יוטל קנס בהתאם לרשימת מחירים שתאושר בנפרד. במקרה של עיכוב של למעלה מ-45 יום מתעריך ההרבעה, עובדת ההרבעה של הכלבים נחשבת בלתי מאושרת, ההרבעה תיחשב לבלתי תקפה ולא יהיה אפשר לרשום אותה.

 1. זכויות וחובות בעלי נקבות וזכרים לגידול כפופים לחוקי מדינה, תקנוני מועדונים ובתי גידול. בהעדרם, יש להתייחס לתקנון הגידול של IKU. למגדלים ובעלי זכרים מרביעים מומלץ מאוד לפרוט את כל ההסכמות ההדדיות בכל צורה לפני ההרבעה, ולהגדיר בבירור את ההתחייבויות הכספיות הנוגעות לזכר.

לבעלי נקבות להרבעה מומלץ לקחת בעצמם או בעזרת נציג מוסמך (מדריך הרבעות) אל הזכר. אם הנקבה נמצאת עם בעל הזכר לכמה ימים, יישא בעל הנקבה בכל העלויות הקשורות בכך.

 1. אחריות. בהתאם להחלטות חוקיות במנידות שונות, האדם שמספק לבעל חיים תחזוקה אחראי לגרימת נזק לצד שלישי. הבעלים או המחזיק בכלב הרבעה מתחייב לשאת בהוצאות של הנפקת ביטוח אישי למקרים מעין אלו.
 2. בחירת כלב. בעלי כלב ההרבעה מתחייב שלא להרביע אלא עם הכלב שעליו נרשמה הוראת ההרבעה. אם ההרבעה אינה מצליחה, רק במקרה כזה, ניתן להרביע את הנקבה עם כלב אחר, בהסכמת בעליו של הכלב. בשום מקרה אסור להרביע את אותה הנקבה בייחום אחד לשני זכרים ומעלה.
 3. אישור הרבעה. תהליך ההרבעה הנכון מאושר בידי בעליו של הזכר באמצעות חתימה על טופס ההרבעה. הוא מאשר בחתימתו שהוא היה עד לפעולת ההרבעה וגן מפרט את התנאים לזיווג עם המגדל.

            אם ועדת הגידול במדינה שבה יירשם השגר דורשת מילוי טפסים נוספים, בעל הנקה חייב לספק ולמלא טפסים אלו בצורה נכונה וכן להגיש אותם לחתימת בעל הזכר. טופס השימוש להרבעה וטופס ההרבעה חייבים  לכלול את הפרטים האלה:

–           גזע

–           שם ומספר התעודה של הזכר

–           שם ומספר תעודה של הנקבה

–           שם וכתובת של בעל הזכר

–           שם וכתובת של בעל הנקבה

–           תאריך ההרבעה

–           חתימת בעלי הזכר והנקבה

–           חתימת מדריך ההרבעה אם היה נוכח

–           תנאי התשלום עבור ההרבעה

–           בעל הזכר מתחייב לחתום לאחר קבלת תשלום מבעל הנקבה

–           רק הסכם זיווג חתום יתקבל במשרד הארגון הכלבני

–           בעל הזכר אינו רשאי לשנות את תנאי הזיווג לאחר חתימת הסכם הזיווג. כמו כן אין לו זכויות משפטיות בנוגע למכירת הגורים למעט דמי ההרבעה. אם עליו לקבל גור (גורים) כדמי הרבעה, הסכם זה חייב להיות מאושר בכתב. בהסכם הרבעה חייבים להופיע הפרטים האלה:

            א)         מועד בחירת הגור בידי בעל הזכר

            ב)         מועד העברת הגור לבעל הזכר

ג)         פרק זמן שבו הזכות לבחור גור בידי בעל הזכר תפוג והגור יישאר בבעלות המגדל

ד)         הסכמים מיוחדים למקרה שהכלבה לא תיקלט או שייוולד גור מת או גור אחד או שהגור מת לפני המסירה ומקרים אחרים.

המגדל הוא האדם שהכלבה נמצאת בבעלותו (בשכירות, בבעלות משותפת) בזמן ההמלטה. במקרה של קניית כלבה שזווגה, הבעלות מתבצעת בזמן הרכישה. שכירת כלב למטרות הרבעה מתבצעת באמצעות הסכם שכירות כתוב בין המשכיר לשוכר, המציין את כל התנאים. במקרה זה, הסכם השכירות מהווה חלק בלתי נפרד מהמסמכים הדרושים לרישום ההמלטה. בעלות משותפת מבוצעת באותו האופן כמו שכירות. למגדל שמורה הזכות לרשום את שם בית הגידול שלו, שמגן עליו מפני שימוש בידי מגדלים אחרים.

 1. רישום השגר. בשעת הרישום, על המגדל להעניק לכל גור שנולד שם (למגדל אסור לחזור על אותו שם לכל גור אחר שנולד אצלו, מכל גזע) וכן לרשום את שם בית הגידול בארגון שבו הוא חבר. שם בית הגידול יירשם במשרדי IKU ואסור שיהיה זהה לשמות שכבר רשומים במרשם. שם בית הגידול אינו עובר בתורשה. כל הגורים שנולדים אצל מגדל נתון יקבלו את שם בית הגידול הרשום. הארגון שרשם את ההמלטה ממנה נציג לרישום השגר. הנציג יקבע עם המגדל מועד לביקורת שגר. רישום התעודות מתבצע במדינה שבה נולדו הגורים.

            ביקורת שגר תתבצע בהתאם לתקנון הגידול של הארגון הלאומי, חבר ב-IKU. ניתן לרשום את השגר הן במקום שבו נמצא השגר והן במשרד הארגון שרושם את השגר. במהלך הביקורת, ממלאים את “טופס ביקורת השגר” ובו תיאור של הגורים, ציון מנשך, כיסוי שישי, מצב הגורים וכן בעיות אנטומיות ופיזיולוגיות. במקביל למילוי “טופס ביקורת השגר”, ממלאים גם את “כרטיס השגר הכללי”. המגדל ישמור את כרטיס השגר הכללי ויעביר אותו לארגון שבו רשומה ההמלטה לאחר שימלא את כתובות הבעלים החדשים של הגורים, בצירוף עותק של תעודות ההורים, דוחות ותעודות מתערוכות.

            יש להגיש את כרטיס השגר הכללי בתוך לא יאוחר מ-6 חודשים תוך ציון שם מלא, כתובת ומספר טלפון של בעלי הגורים. אם לא, המסמכים לכל השגר יבוטלו באשמת המגדל. המגדל רשאי להגיש את כרטיס השגר הכללי לפני מכירת כל הגורים. במקרה זה עליו לעדכן את שמות הקונים בארגון שבו נרשם השגר.

 1. זיכוי. סימון ושיבוב גורים

            כל כלב שנולד ונרשם באחת המדינות החברות או החברות הנלוות של IKU חייב לקבל שבב או סימון בלתי מחיק ובלתי ניתן לשינוי. סימון זה חייב להיות מצויין בתעודה המקורית.

            סימני זיהוי יש להטביע לפני שהמגדל מוכר את הגור הראשון בשגר. הגורים שנחשבים דמי הרבעה אף הם נמסרים לבעלי הזכר עם סימון.

 1. הזמנת תעודה

            להחלפת “כרטיס גור” בתעודה, על בעליו של הכלב לפנות אל הארגון הלאומי שהנפיק את הכרטיס. התעודה תונפק אך ורק בארץ המוצא של הגיור. ניתן להחליף את כרטיס הגור בתעודה רק עם ישנו דו”ח שיפוט של הכלב מתערוכה או ממבחן גידול. במקרים אחרים, לבקשת הבעלים, לפי שיקול דעתו של ראש הארגון שהנפיק את הכרטיס, האחראי לגידול או אדם בעל הסמכה מתאימה.

 1. אסור לבצע הזרעה מלאכותית בכלבים שלא הוצגו בתערוכה ושלא הביאו גורים בצורה טבעית קודם לכן. במקרה של הזרעה מלאכותית של כלבה, הווטרינר שנטל את הזרע מהזכר חייב לספק אישור בעת רישום השגר כי הזרמה הטרייה או הקפואה מגיעה מהזכר המסויים הזה.

            בעל הנקבה יישא בכל עלויות איסוף הזרע. הווטרינר שמבצע את ההזרעה צריך לאשר בעת רישום השגר כי הכלבה הוזרעה בזרע של הזכר המיועד. האישור שלו צריך גם לציין את מקום וזמן ההזרעה, שם ומספר תעודה של הנקבה, שם וכתובת של בעלי הנקבה.

            בנוסף לאישור מהווטרינר, על בעל הזכר שממנו נלקח הזרע לחתום על טופס הרבעה.

 1. מדינות החברות ב-IKU, וכן מדינות שהן חברות נלוות, רשאיות להרחיב את דרישות IKU, אלא אם הן סותרות את תקנון הגידול הבינלאומי של IKU.